オランダ語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Уважаемый...
Geachte heer
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Уважаемая...
Geachte mevrouw
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Уважаемые...
Geachte dames en heren
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Уважаемые...
Geachte dames en heren
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Для меня честь давать рекомендации ...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
どうやって知り合ったか説明する場合
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
どのようにして知り合ったか説明する時
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
応募者の良い面を説明する時
... показал себя как...
... onderscheidde zich door ...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Его/ее главным талантом является...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
主な長所を説明する時
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Круг его/ее умений очень широк
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Он/она хорошо разбирается в...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
特定の能力の詳細を説明する時
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
一番優れている特徴を説明する時
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Его/ее главными обязанностями было...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Его/ее еженедельные задачи включали...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
プラスの評価をする時
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
推薦状の結び
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
推薦状の結び
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
好意的な推薦状の結び
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
とても好意的な推薦状の結び
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
とても好意的な推薦状の結び
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
とても好意的な推薦状の結び
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
とても好意的な推薦状の結び
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
とても好意的な推薦状の結び
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
推薦状の結び
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
好意的な推薦状の結び