中国語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Stimate Domn,
尊敬的先生,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
尊敬的先生/女士,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Stimați Domni,
尊敬的先生们,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
În atenția cui este interesat,
尊敬的收信人,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
尊敬的史密斯小姐,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Stimată Doamnă Ştefănescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
很高兴可以为...做推荐
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
在他...时加入...,我和他初次认识
どうやって知り合ったか説明する場合
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
我毫不犹豫为...写推荐信
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
我很高兴能为...写推荐信
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
どのようにして知り合ったか説明する時
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
どのようにして知り合ったか説明する時
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
どのようにして知り合ったか説明する時
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
応募者の良い面を説明する時
... s-a distins prin.... .
...以...区别于其他人
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
他/她最大的才能在于...
主な長所を説明する時
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
他/她拥有众多技能。
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
... își comunică ideile clar și univoc.
他/她能清楚地表达自己的想法。
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
... face față cu ușurință responsabilităților.
他/她能很好的处理各种责任。
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
他/她在...方面拥有广泛知识
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
特定の能力の詳細を説明する時
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
一番優れている特徴を説明する時
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
他/她总是积极参加...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
他/她的主要职责是...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
他/她每周的工作包括...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
プラスの評価をする時
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
...总能高质量地按时完成工作。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
我认为...应该被优先考虑,因为...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
推薦状の結び
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
推薦状の結び
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
好意的な推薦状の結び
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
とても好意的な推薦状の結び
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
とても好意的な推薦状の結び
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
とても好意的な推薦状の結び
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
とても好意的な推薦状の結び
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
とても好意的な推薦状の結び
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
推薦状の結び
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
好意的な推薦状の結び