英語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Szanowny Panie,
Dear Sir,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Dear Madam,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Z przyjemnością udzielę referencji ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
どうやって知り合ったか説明する場合
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
どのようにして知り合ったか説明する時
Znam ... od... i jako... w...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
どのようにして知り合ったか説明する時
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
どのようにして知り合ったか説明する時
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
応募者の良い面を説明する時
...wyróżniał/-a się...
...distinguished himself / herself by…
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
His / her greatest talent is / lies in…
主な長所を説明する時
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
He / she is a creative problem-solver.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
...posiada wiele różnych umiejętności.
He / she has a broad range of skills.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
He / she handles responsibility well.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
... posiada szeroką wiedzę...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
特定の能力の詳細を説明する時
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
一番優れている特徴を説明する時
Zawsze bierze czynny udział w...
He / she always takes an active role in… .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
His / her main responsibilities were…
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
His / her weekly tasks involved…
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
プラスの評価をする時
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
推薦状の結び
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
推薦状の結び
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
好意的な推薦状の結び
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
とても好意的な推薦状の結び
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
とても好意的な推薦状の結び
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
とても好意的な推薦状の結び
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
とても好意的な推薦状の結び
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
とても好意的な推薦状の結び
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
推薦状の結び
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
好意的な推薦状の結び