フィンランド語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hyvä Herra,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hyvä Rouva
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hyvä Herra / Rouva
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hyvät vastaanottajat,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
A quem possa interessar,
Hyvät vastaanottajat,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Hyvä herra Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hyvä rouva Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Hyvä neiti Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hyvä neiti / rouva Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
É com satisfação que forneço referências sobre...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
どうやって知り合ったか説明する場合
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
どのようにして知り合ったか説明する時
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
どのようにして知り合ったか説明する時
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
応募者の良い面を説明する時
... distinguiu-se por ...
...erottautui hyvillä...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
O seu maior talento é ...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
主な長所を説明する時
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Hän on luova ongelmanratkaisija
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Hänellä on laajat taidot
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Hän on luotettava henkilö
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Hänellä on hyvä tietämys...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
特定の能力の詳細を説明する時
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
一番優れている特徴を説明する時
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Suas principais responsabilidades eram...
Hänen päävastuualueensa olivat...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
プラスの評価をする時
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
推薦状の結び
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
推薦状の結び
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
好意的な推薦状の結び
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
とても好意的な推薦状の結び
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
とても好意的な推薦状の結び
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
とても好意的な推薦状の結び
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
とても好意的な推薦状の結び
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
とても好意的な推薦状の結び
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
推薦状の結び
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
好意的な推薦状の結び