ハンガリー語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Tisztelt Uram!
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Tisztelt Hölgyem!
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Tisztelt Hölgyem/Uram!
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Tisztelt Uraim!
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
A quem possa interessar,
Tisztelt Hölygem/Uram!
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Tisztelt Smith Úr!
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony!
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
É com satisfação que forneço referências sobre...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
どうやって知り合ったか説明する場合
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
どのようにして知り合ったか説明する時
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
応募者の良い面を説明する時
... distinguiu-se por ...
...megkülönböztette magát a ...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
O seu maior talento é ...
A legnagyobb erőssége a ...
主な長所を説明する時
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
... kreatív problémamegoldó
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Jól kezeli a felelősséget is.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
特定の能力の詳細を説明する時
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
一番優れている特徴を説明する時
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Suas principais responsabilidades eram...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Heti feladatai magába foglalták a ...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
プラスの評価をする時
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
推薦状の結び
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
推薦状の結び
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
好意的な推薦状の結び
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
とても好意的な推薦状の結び
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
とても好意的な推薦状の結び
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
とても好意的な推薦状の結び
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
とても好意的な推薦状の結び
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
とても好意的な推薦状の結び
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
推薦状の結び
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
好意的な推薦状の結び