チェコ語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane / Vážená paní,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
É com satisfação que forneço referências sobre...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
どうやって知り合ったか説明する場合
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
応募者の良い面を説明する時
... distinguiu-se por ...
... vynikal(a) v... .
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
O seu maior talento é ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
主な長所を説明する時
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
On/ona řeší problémy efektivně.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
On/ona má obsáhnou znalost...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
特定の能力の詳細を説明する時
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
一番優れている特徴を説明する時
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
On/ona je iniciativní v... .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Suas principais responsabilidades eram...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
プラスの評価をする時
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
推薦状の結び
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
推薦状の結び
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
好意的な推薦状の結び
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
とても好意的な推薦状の結び
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
とても好意的な推薦状の結び
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
とても好意的な推薦状の結び
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
とても好意的な推薦状の結び
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
とても好意的な推薦状の結び
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
推薦状の結び
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
好意的な推薦状の結び