スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa frun,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
É com satisfação que forneço referências sobre...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
どうやって知り合ったか説明する場合
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
応募者の良い面を説明する時
... distinguiu-se por ...
... utmärkte sig genom att ...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
O seu maior talento é ...
Hens största talang är / finns inom ...
主な長所を説明する時
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Hen är en kreativ problemlösare.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Hen har en bred kompetens.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Hen hanterar ansvar väl.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
特定の能力の詳細を説明する時
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
一番優れている特徴を説明する時
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Suas principais responsabilidades eram...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
プラスの評価をする時
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
推薦状の結び
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
推薦状の結び
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
好意的な推薦状の結び
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
とても好意的な推薦状の結び
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
とても好意的な推薦状の結び
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
とても好意的な推薦状の結び
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
とても好意的な推薦状の結び
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
とても好意的な推薦状の結び
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
推薦状の結び
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
好意的な推薦状の結び