タイ語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Monsieur,
เรียน ท่าน
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Madame,
้เรียน ท่าน
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Madame, Monsieur,
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Madame, Monsieur
เรียน ท่านทั้งหลาย
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Aux principaux concernés,
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Monsieur Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Madame Dupont,
เรียน คุณ สมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Mademoiselle Dupont,
เรียน คุณ สมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Madame Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
C'est avec plaisir que je recommande...
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
どうやって知り合ったか説明する場合
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
どのようにして知り合ったか説明する時
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
どのようにして知り合ったか説明する時
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
どのようにして知り合ったか説明する時
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
応募者の良い面を説明する時
... se distingue par...
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Sa qualité principale est ...
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
主な長所を説明する時
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Il/elle possède une large palette de compétences.
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Il/elle communique ses idées clairement.
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
特定の能力の詳細を説明する時
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
一番優れている特徴を説明する時
Il/elle participe activement dans...
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Ses principales fonctions consistaient en...
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
プラスの評価をする時
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
被推薦者に対してプラスの評価をする時
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
推薦状の結び
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
推薦状の結び
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
好意的な推薦状の結び
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
とても好意的な推薦状の結び
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
とても好意的な推薦状の結び
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
とても好意的な推薦状の結び
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
とても好意的な推薦状の結び
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
とても好意的な推薦状の結び
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
推薦状の結び
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
好意的な推薦状の結び