中国語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
很高兴可以为...做推荐
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
在他...时加入...,我和他初次认识
どうやって知り合ったか説明する場合
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
我毫不犹豫为...写推荐信
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
我很高兴能为...写推荐信
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
どのようにして知り合ったか説明する時
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
どのようにして知り合ったか説明する時
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
どのようにして知り合ったか説明する時
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
応募者の良い面を説明する時
...erottautui hyvillä...
...以...区别于其他人
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
他/她最大的才能在于...
主な長所を説明する時
Hän on luova ongelmanratkaisija
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Hänellä on laajat taidot
他/她拥有众多技能。
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
他/她能清楚地表达自己的想法。
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Hän on luotettava henkilö
他/她能很好的处理各种责任。
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Hänellä on hyvä tietämys...
他/她在...方面拥有广泛知识
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
特定の能力の詳細を説明する時
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
一番優れている特徴を説明する時
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
他/她总是积极参加...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Hänen päävastuualueensa olivat...
他/她的主要职责是...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
他/她每周的工作包括...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
プラスの評価をする時
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...总能高质量地按时完成工作。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
我认为...应该被优先考虑,因为...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
推薦状の結び
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
推薦状の結び
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
好意的な推薦状の結び
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
とても好意的な推薦状の結び
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
とても好意的な推薦状の結び
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
とても好意的な推薦状の結び
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
とても好意的な推薦状の結び
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
とても好意的な推薦状の結び
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
推薦状の結び
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
好意的な推薦状の結び