英語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Tisztelt Hölygem/Uram!
To whom it may concern,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Dear Mrs. Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony
Dear Ms. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
I am delighted to be called upon as a reference for…
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
どうやって知り合ったか説明する場合
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
どのようにして知り合ったか説明する時
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
どのようにして知り合ったか説明する時
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
どのようにして知り合ったか説明する時
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
応募者の良い面を説明する時
...megkülönböztette magát a ...
...distinguished himself / herself by…
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
A legnagyobb erőssége a ...
His / her greatest talent is / lies in…
主な長所を説明する時
... kreatív problémamegoldó
He / she is a creative problem-solver.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
He / she has a broad range of skills.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
He / she communicates his / her ideas clearly.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Jól kezeli a felelősséget is.
He / she handles responsibility well.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
特定の能力の詳細を説明する時
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
一番優れている特徴を説明する時
... mindig aktív szerepet vállal a ...
He / she always takes an active role in… .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
His / her main responsibilities were…
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Heti feladatai magába foglalták a ...
His / her weekly tasks involved…
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
プラスの評価をする時
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
推薦状の結び
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
推薦状の結び
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
好意的な推薦状の結び
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
とても好意的な推薦状の結び
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
とても好意的な推薦状の結び
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
とても好意的な推薦状の結び
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
とても好意的な推薦状の結び
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
とても好意的な推薦状の結び
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
推薦状の結び
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
好意的な推薦状の結び