スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Tisztelt Uram!
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyem!
Bästa frun,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Tisztelt Uraim!
Bästa herrar,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Tisztelt Hölygem/Uram!
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Tisztelt Smith Úr!
Bäste herr Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Bästa fru Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fröken Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
どうやって知り合ったか説明する場合
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
応募者の良い面を説明する時
...megkülönböztette magát a ...
... utmärkte sig genom att ...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
A legnagyobb erőssége a ...
Hens största talang är / finns inom ...
主な長所を説明する時
... kreatív problémamegoldó
Hen är en kreativ problemlösare.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Hen har en bred kompetens.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Jól kezeli a felelősséget is.
Hen hanterar ansvar väl.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
特定の能力の詳細を説明する時
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
一番優れている特徴を説明する時
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Heti feladatai magába foglalták a ...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
プラスの評価をする時
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
推薦状の結び
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
推薦状の結び
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
好意的な推薦状の結び
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
とても好意的な推薦状の結び
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
とても好意的な推薦状の結び
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
とても好意的な推薦状の結び
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
とても好意的な推薦状の結び
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
とても好意的な推薦状の結び
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
推薦状の結び
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
好意的な推薦状の結び