タイ語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Kære Hr.,
เรียน ท่าน
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Kære Fru.,
้เรียน ท่าน
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Kære Hr./Fru.,
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Kære Hr./Fru.,
เรียน ท่านทั้งหลาย
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Til hvem det vedkommer,
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Kære Hr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Kære fru. Smith,
เรียน คุณ สมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Kære Frk. Smith,
เรียน คุณ สมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Kære Fr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Jeg er begejstret for at være reference for...
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
どうやって知り合ったか説明する場合
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
どのようにして知り合ったか説明する時
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
どのようにして知り合ったか説明する時
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
どのようにして知り合ったか説明する時
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
応募者の良い面を説明する時
... adskilte sig selv ved at...
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Hans / hendes største talent er / ligger i...
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
主な長所を説明する時
Han / hun er en kreativ problemløser.
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Han / hun har en omfattende viden om... .
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
特定の能力の詳細を説明する時
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
一番優れている特徴を説明する時
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Hans / hendes ansvarområder var...
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
プラスの評価をする時
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
推薦状の結び
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
推薦状の結び
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
好意的な推薦状の結び
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
とても好意的な推薦状の結び
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
とても好意的な推薦状の結び
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
とても好意的な推薦状の結び
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
とても好意的な推薦状の結び
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
とても好意的な推薦状の結び
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
推薦状の結び
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
好意的な推薦状の結び