英語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Vážený pane,
Dear Sir,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Vážená paní,
Dear Madam,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Dobrý den,
Dear Sirs,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
どうやって知り合ったか説明する場合
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
どのようにして知り合ったか説明する時
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
どのようにして知り合ったか説明する時
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
どのようにして知り合ったか説明する時
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
応募者の良い面を説明する時
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
主な長所を説明する時
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
特定の能力の詳細を説明する時
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
一番優れている特徴を説明する時
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
プラスの評価をする時
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
推薦状の結び
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
推薦状の結び
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
好意的な推薦状の結び
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
とても好意的な推薦状の結び
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
とても好意的な推薦状の結び
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
とても好意的な推薦状の結び
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
とても好意的な推薦状の結び
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
とても好意的な推薦状の結び
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
推薦状の結び
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
好意的な推薦状の結び