日本語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Vážený pane,
拝啓
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Vážená paní,
拝啓
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Vážený pane / Vážená paní,
拝啓
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Dobrý den,
拝啓
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Všem zainteresovaným stranám,
関係者各位
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Vážený pane Smith,
拝啓
・・・・様
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Vážená slečno Smithová,
拝啓
・・・・様
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
どうやって知り合ったか説明する場合
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
・・・・を喜んで推薦いたします。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
どのようにして知り合ったか説明する時
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
どのようにして知り合ったか説明する時
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
どのようにして知り合ったか説明する時
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
応募者の良い面を説明する時
... vynikal(a) v... .
彼は・・・・によって有名になりました。
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
主な長所を説明する時
On/ona řeší problémy efektivně.
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
彼/彼女には責任感があります。
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
On/ona má obsáhnou znalost...
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
特定の能力の詳細を説明する時
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
一番優れている特徴を説明する時
On/ona je iniciativní v... .
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
彼/彼女の担当は・・・・でした。
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
プラスの評価をする時
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
推薦状の結び
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
推薦状の結び
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
好意的な推薦状の結び
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
とても好意的な推薦状の結び
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
とても好意的な推薦状の結び
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
とても好意的な推薦状の結び
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
とても好意的な推薦状の結び
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
とても好意的な推薦状の結び
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
推薦状の結び
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
好意的な推薦状の結び