中国語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Vážený pane,
尊敬的先生,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Vážená paní,
尊敬的女士,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Dobrý den,
尊敬的先生们,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
很高兴可以为...做推荐
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
在他...时加入...,我和他初次认识
どうやって知り合ったか説明する場合
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
我毫不犹豫为...写推荐信
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
我很高兴能为...写推荐信
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
どのようにして知り合ったか説明する時
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
どのようにして知り合ったか説明する時
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
どのようにして知り合ったか説明する時
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
応募者の良い面を説明する時
... vynikal(a) v... .
...以...区别于其他人
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
他/她最大的才能在于...
主な長所を説明する時
On/ona řeší problémy efektivně.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
他/她拥有众多技能。
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
他/她能清楚地表达自己的想法。
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
他/她能很好的处理各种责任。
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
On/ona má obsáhnou znalost...
他/她在...方面拥有广泛知识
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
特定の能力の詳細を説明する時
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
一番優れている特徴を説明する時
On/ona je iniciativní v... .
他/她总是积极参加...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
他/她的主要职责是...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
他/她每周的工作包括...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
プラスの評価をする時
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...总能高质量地按时完成工作。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
我认为...应该被优先考虑,因为...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
推薦状の結び
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
推薦状の結び
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
好意的な推薦状の結び
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
とても好意的な推薦状の結び
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
とても好意的な推薦状の結び
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
とても好意的な推薦状の結び
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
とても好意的な推薦状の結び
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
とても好意的な推薦状の結び
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
推薦状の結び
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
好意的な推薦状の結び