スペイン語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Vážený pane,
Distinguido Señor:
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Vážená paní,
Distinguida Señora:
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Vážený pane / Vážená paní,
Distinguidos Señores:
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Dobrý den,
Apreciados Señores:
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
どうやって知り合ったか説明する場合
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Puedo recomendar abiertamente a X...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
どのようにして知り合ったか説明する時
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
どのようにして知り合ったか説明する時
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
どのようにして知り合ったか説明する時
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
応募者の良い面を説明する時
... vynikal(a) v... .
X se distinguió por su...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Su más considerable talento es...
主な長所を説明する時
On/ona řeší problémy efektivně.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Tiene una amplia gama de habilidades.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
On/ona má obsáhnou znalost...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
特定の能力の詳細を説明する時
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
一番優れている特徴を説明する時
On/ona je iniciativní v... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Sus principales responsabilidades fueron...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Sus tareas diarias involucraban...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
プラスの評価をする時
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
推薦状の結び
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
推薦状の結び
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
好意的な推薦状の結び
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
とても好意的な推薦状の結び
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
とても好意的な推薦状の結び
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
とても好意的な推薦状の結び
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
とても好意的な推薦状の結び
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
とても好意的な推薦状の結び
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
推薦状の結び
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
好意的な推薦状の結び