ポーランド語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
どうやって知り合ったか説明する場合
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
どのようにして知り合ったか説明する時
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znam ... od... i jako... w...
どのようにして知り合ったか説明する時
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
どのようにして知り合ったか説明する時
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
応募者の良い面を説明する時
X se distinguió por su...
...wyróżniał/-a się...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Su más considerable talento es...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
主な長所を説明する時
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Tiene una amplia gama de habilidades.
...posiada wiele różnych umiejętności.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... posiada szeroką wiedzę...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
特定の能力の詳細を説明する時
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
一番優れている特徴を説明する時
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Zawsze bierze czynny udział w...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Sus principales responsabilidades fueron...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Sus tareas diarias involucraban...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
プラスの評価をする時
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
推薦状の結び
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
推薦状の結び
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
好意的な推薦状の結び
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
とても好意的な推薦状の結び
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
とても好意的な推薦状の結び
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
とても好意的な推薦状の結び
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
とても好意的な推薦状の結び
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
とても好意的な推薦状の結び
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
推薦状の結び
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
好意的な推薦状の結び