ハンガリー語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Distinguido Señor:
Tisztelt Uram!
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Distinguida Señora:
Tisztelt Hölgyem!
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Distinguidos Señores:
Tisztelt Hölgyem/Uram!
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Apreciados Señores:
Tisztelt Uraim!
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
A quien pueda interesar
Tisztelt Hölygem/Uram!
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Apreciado Sr. Pérez:
Tisztelt Smith Úr!
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Apreciada Srta. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony!
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
どうやって知り合ったか説明する場合
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Puedo recomendar abiertamente a X...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
どのようにして知り合ったか説明する時
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
どのようにして知り合ったか説明する時
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
応募者の良い面を説明する時
X se distinguió por su...
...megkülönböztette magát a ...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Su más considerable talento es...
A legnagyobb erőssége a ...
主な長所を説明する時
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
... kreatív problémamegoldó
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Tiene una amplia gama de habilidades.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Jól kezeli a felelősséget is.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
特定の能力の詳細を説明する時
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
一番優れている特徴を説明する時
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Sus principales responsabilidades fueron...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Sus tareas diarias involucraban...
Heti feladatai magába foglalták a ...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
プラスの評価をする時
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
推薦状の結び
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
推薦状の結び
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
好意的な推薦状の結び
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
とても好意的な推薦状の結び
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
とても好意的な推薦状の結び
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
とても好意的な推薦状の結び
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
とても好意的な推薦状の結び
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
とても好意的な推薦状の結び
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
推薦状の結び
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
好意的な推薦状の結び