ルーマニア語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Αγαπητέ κύριε,
Stimate Domn,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Αγαπητή κυρία,
Stimată Doamnă,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Stimați Domni,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
În atenția cui este interesat,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Stimate Domnule Popescu,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Stimată Doamnă Popescu,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
どうやって知り合ったか説明する場合
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
応募者の良い面を説明する時
... εξ αρχής έδειξε ότι...
... s-a distins prin.... .
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
主な長所を説明する時
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
... își comunică ideile clar și univoc.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Είναι υπεύθυνο άτομο.
... face față cu ușurință responsabilităților.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
特定の能力の詳細を説明する時
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
一番優れている特徴を説明する時
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
プラスの評価をする時
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
推薦状の結び
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
推薦状の結び
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
好意的な推薦状の結び
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
とても好意的な推薦状の結び
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
とても好意的な推薦状の結び
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
とても好意的な推薦状の結び
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
とても好意的な推薦状の結び
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
とても好意的な推薦状の結び
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
推薦状の結び
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
好意的な推薦状の結び