エスペラント語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Αγαπητέ κύριε,
Estimata sinjoro,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Αγαπητή κυρία,
Estimata sinjorino,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Estimata sinjoro/sinjorino,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Estimataj sinjoroj,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Al kiu ĝi povas koncerni,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Estimata sinjoro Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
どうやって知り合ったか説明する場合
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
どのようにして知り合ったか説明する時
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
どのようにして知り合ったか説明する時
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
どのようにして知り合ったか説明する時
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
応募者の良い面を説明する時
... εξ αρχής έδειξε ότι...
...distingis per...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
主な長所を説明する時
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Li/ŝi havas grandan scion de....
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
特定の能力の詳細を説明する時
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
一番優れている特徴を説明する時
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
プラスの評価をする時
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
推薦状の結び
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
推薦状の結び
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
好意的な推薦状の結び
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
とても好意的な推薦状の結び
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
とても好意的な推薦状の結び
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
とても好意的な推薦状の結び
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
とても好意的な推薦状の結び
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
とても好意的な推薦状の結び
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
推薦状の結び
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
好意的な推薦状の結び