チェコ語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Geachte heer
Vážený pane,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Geachte mevrouw
Vážená paní,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane / Vážená paní,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Geachte dames en heren
Dobrý den,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
どうやって知り合ったか説明する場合
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
応募者の良い面を説明する時
... onderscheidde zich door ...
... vynikal(a) v... .
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
主な長所を説明する時
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
On/ona řeší problémy efektivně.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
On/ona má obsáhnou znalost...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
特定の能力の詳細を説明する時
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
一番優れている特徴を説明する時
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
On/ona je iniciativní v... .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
プラスの評価をする時
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
推薦状の結び
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
推薦状の結び
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
好意的な推薦状の結び
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
とても好意的な推薦状の結び
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
とても好意的な推薦状の結び
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
とても好意的な推薦状の結び
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
とても好意的な推薦状の結び
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
とても好意的な推薦状の結び
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
推薦状の結び
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
好意的な推薦状の結び