中国語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
很高兴可以为...做推荐
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
在他...时加入...,我和他初次认识
どうやって知り合ったか説明する場合
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
我毫不犹豫为...写推荐信
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
我很高兴能为...写推荐信
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
どのようにして知り合ったか説明する時
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
どのようにして知り合ったか説明する時
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
どのようにして知り合ったか説明する時
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
応募者の良い面を説明する時
...distingis per...
...以...区别于其他人
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Lia/ŝia plej granda talento estas...
他/她最大的才能在于...
主な長所を説明する時
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
他/她拥有众多技能。
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
他/她能清楚地表达自己的想法。
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
他/她能很好的处理各种责任。
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Li/ŝi havas grandan scion de....
他/她在...方面拥有广泛知识
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
特定の能力の詳細を説明する時
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
一番優れている特徴を説明する時
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
他/她总是积极参加...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
他/她的主要职责是...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
他/她每周的工作包括...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
プラスの評価をする時
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
...总能高质量地按时完成工作。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
我认为...应该被优先考虑,因为...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
推薦状の結び
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
推薦状の結び
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
好意的な推薦状の結び
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
とても好意的な推薦状の結び
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
とても好意的な推薦状の結び
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
とても好意的な推薦状の結び
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
とても好意的な推薦状の結び
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
とても好意的な推薦状の結び
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
推薦状の結び
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
好意的な推薦状の結び