ポーランド語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
どうやって知り合ったか説明する場合
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
どのようにして知り合ったか説明する時
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Znam ... od... i jako... w...
どのようにして知り合ったか説明する時
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
どのようにして知り合ったか説明する時
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
応募者の良い面を説明する時
...distingis per...
...wyróżniał/-a się...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
主な長所を説明する時
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
...posiada wiele różnych umiejętności.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Li/ŝi havas grandan scion de....
... posiada szeroką wiedzę...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
特定の能力の詳細を説明する時
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
一番優れている特徴を説明する時
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Zawsze bierze czynny udział w...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
プラスの評価をする時
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
推薦状の結び
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
推薦状の結び
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
好意的な推薦状の結び
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
とても好意的な推薦状の結び
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
とても好意的な推薦状の結び
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
とても好意的な推薦状の結び
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
とても好意的な推薦状の結び
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
とても好意的な推薦状の結び
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
推薦状の結び
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
好意的な推薦状の結び