ハンガリー語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölygem/Uram!
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
どうやって知り合ったか説明する場合
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
どのようにして知り合ったか説明する時
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
応募者の良い面を説明する時
...distingis per...
...megkülönböztette magát a ...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Lia/ŝia plej granda talento estas...
A legnagyobb erőssége a ...
主な長所を説明する時
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
... kreatív problémamegoldó
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Jól kezeli a felelősséget is.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Li/ŝi havas grandan scion de....
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
特定の能力の詳細を説明する時
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
一番優れている特徴を説明する時
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Heti feladatai magába foglalták a ...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
プラスの評価をする時
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
推薦状の結び
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
推薦状の結び
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
好意的な推薦状の結び
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
とても好意的な推薦状の結び
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
とても好意的な推薦状の結び
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
とても好意的な推薦状の結び
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
とても好意的な推薦状の結び
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
とても好意的な推薦状の結び
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
推薦状の結び
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
好意的な推薦状の結び