ポーランド語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Gentilissimo,
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Gentilissima,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Alla cortese attenzione di ...,
Szanowni Państwo,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Gentilissimo Sig. Rossi,
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Gentilissima Sig.na Verdi,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Szanowna Pani,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
どうやって知り合ったか説明する場合
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
どのようにして知り合ったか説明する時
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Znam ... od... i jako... w...
どのようにして知り合ったか説明する時
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
どのようにして知り合ったか説明する時
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
応募者の良い面を説明する時
...si è distinto/a più volte per...
...wyróżniał/-a się...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
主な長所を説明する時
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
....dispone di una vasta gamma di abilità.
...posiada wiele różnych umiejętności.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
... posiada szeroką wiedzę...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
特定の能力の詳細を説明する時
È estremamente portato per...
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
一番優れている特徴を説明する時
Ha sempre preso parte attiva in...
Zawsze bierze czynny udział w...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
I suoi doveri principali erano:
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
プラスの評価をする時
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
推薦状の結び
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
推薦状の結び
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
好意的な推薦状の結び
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
とても好意的な推薦状の結び
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
とても好意的な推薦状の結び
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
とても好意的な推薦状の結び
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
とても好意的な推薦状の結び
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
とても好意的な推薦状の結び
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
推薦状の結び
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
好意的な推薦状の結び