タイ語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Gentilissimo,
เรียน ท่าน
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Gentilissima,
้เรียน ท่าน
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
A chi di competenza,
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Alla cortese attenzione di ...,
เรียน ท่านทั้งหลาย
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
A chi di competenza,
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Gentilissimo Sig. Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
เรียน คุณ สมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Gentilissima Sig.na Verdi,
เรียน คุณ สมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Gentilissima Sig.ra Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
どうやって知り合ったか説明する場合
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
どのようにして知り合ったか説明する時
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
どのようにして知り合ったか説明する時
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
どのようにして知り合ったか説明する時
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
応募者の良い面を説明する時
...si è distinto/a più volte per...
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
主な長所を説明する時
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
....dispone di una vasta gamma di abilità.
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
特定の能力の詳細を説明する時
È estremamente portato per...
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
一番優れている特徴を説明する時
Ha sempre preso parte attiva in...
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
I suoi doveri principali erano:
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
プラスの評価をする時
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
被推薦者に対してプラスの評価をする時
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
推薦状の結び
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
推薦状の結び
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
好意的な推薦状の結び
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
とても好意的な推薦状の結び
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
とても好意的な推薦状の結び
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
とても好意的な推薦状の結び
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
とても好意的な推薦状の結び
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
とても好意的な推薦状の結び
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
推薦状の結び
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
好意的な推薦状の結び