スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

존경하는 관계자 분께
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
존경하는 관계자 분께
Bästa fru,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
존경하는 관계자 분께
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
존경하는 관계자 분(들)께
Bästa herrar,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
존경하는 관계자 분(들)께
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
존경하는 김철수 님께
Bäste herr Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
존경하는 김희연 님께
Bästa fröken Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
친애하는 최현우님께
Bäste John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Jag skriver gällande er annons på ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
仕事に応募する時
...에 지원하고 싶습니다.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
仕事に応募する時
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
저의 장점은 ... 입니다.
Mina främsta styrkor är ...
自分の性格を説明する時
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mitt kompetensområde är ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
仕事に個人的な興味がある時
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
仕事に個人的な興味がある時
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
ある分野での経験を説明する時
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Jag är en erfaren användare av ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Utmärkt kommunikationsförmåga
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
추론 이해 능력
God slutledningsförmåga
物事を素早く効率的に理解する能力
논리적인 사고능력
Logiskt tänkande
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
분석 능력
Analytisk förmåga
物事を詳細に評価する能力
좋은 사교성
Bra samarbetsförmåga
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
협정 능력
Bra förhandlingsteknik
他社とうまく交渉できる能力
프리젠테이션 능력
Bra presentationsteknik
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
働きたい意思を改めて述べる時
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
推薦状を提供したいことを伝える時
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
... (이름) 드림
Med vänlig hälsning,
フォーマル(宛名が分らない場合)
... (이름) 드림
Med vänliga hälsningar,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Vördsamt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
감사합니다. ...씨.
Vänliga hälsningar,
インフォーマル(親しい取引先)