チェコ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

尊敬的先生,
Vážený pane,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
尊敬的女士,
Vážená paní,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
尊敬的先生们,
Dobrý den,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
我看到您于...在...上登的招聘信息
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
仕事に応募する時
我想申请...一职
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
仕事に応募する時
目前我在...工作,我的主要职责包括...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

我对此工作很感兴趣,因为...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
我想为您工作,因为...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
我的强项是...
Moje silné stránky jsou...
自分の性格を説明する時
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
我很适合这个职位,因为...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
我的专长是…
Moje oblast odborných znalostí je...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
即使在压力下我也能保持高标准。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
仕事に個人的な興味がある時
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
仕事に個人的な興味がある時
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

我的母语是...,但我也会说...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
母国語と、話せる外国語を説明する時
我熟练掌握...
Mám výbornou znalost...
流暢に話せる外国語を説明する時
我能用...语进行工作交流
Mám znalost...
流暢に話せる外国語を説明する時
我在...领域有...年工作经验
Mám... roky/let zkušeností z práce...
ある分野での経験を説明する時
我是...的熟练使用者
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
我相信我是...和...技能的良好结合
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
出色的沟通技能
Výborné komunikační schopnosti
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
演绎推理能力
Dedukce
物事を素早く効率的に理解する能力
逻辑性思考
Logické myšlení
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
分析技能
Analytické schopnosti
物事を詳細に評価する能力
良好的人际交往技能
Dobré interpersonální schopnosti
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
谈判技能
Vyjednávací schopnosti
他社とうまく交渉できる能力
观点陈述能力
Prezentační dovednosti
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
働きたい意思を改めて述べる時
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
附件中含有我的个人简历。
Můj životopis naleznete v příloze.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
推薦状を提供したいことを伝える時
可以从...处获得推荐信
Ohledně referencí se obraťte na...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
我可以在...的时候接受面试
Na pohovor se mohu dostavit dne...
面接に都合のいい時間を知らせる時
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
此致
S pozdravem,
フォーマル(宛名が分らない場合)
此致
敬礼
S pozdravem,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
肃然至上
S úctou,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
祝好
Se srdečným pozdravem,
インフォーマル(親しい取引先)