タイ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

尊敬的先生,
เรียน คุณผู้ชาย
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
尊敬的女士,
เรียน คุณผู้หญิง
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
尊敬的先生们,
เรียน ท่านทั้งหลาย
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
尊敬的收信人,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(男性に宛てる場合)
尊敬的史密斯女士,
เรียนคุณ สมิทธิ์
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
尊敬的史密斯小姐,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
尊敬的史密斯小姐/女士,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
亲爱的约翰 史密斯,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
我看到您于...在...上登的招聘信息
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
仕事に応募する時
我想申请...一职
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
仕事に応募する時
目前我在...工作,我的主要职责包括...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

我对此工作很感兴趣,因为...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
我想为您工作,因为...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
我的强项是...
จุดแข็งของฉันคือ...
自分の性格を説明する時
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
我很适合这个职位,因为...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
我的专长是…
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
即使在压力下我也能保持高标准。
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
仕事に個人的な興味がある時
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
仕事に個人的な興味がある時
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

我的母语是...,但我也会说...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
母国語と、話せる外国語を説明する時
我熟练掌握...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
流暢に話せる外国語を説明する時
我能用...语进行工作交流
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
流暢に話せる外国語を説明する時
我在...领域有...年工作经验
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
ある分野での経験を説明する時
我是...的熟练使用者
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
我相信我是...和...技能的良好结合
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
出色的沟通技能
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
演绎推理能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
物事を素早く効率的に理解する能力
逻辑性思考
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
分析技能
ทักษะในการวิเคราะห์
物事を詳細に評価する能力
良好的人际交往技能
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
谈判技能
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
他社とうまく交渉できる能力
观点陈述能力
ทักษะในการนำเสนอ
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
働きたい意思を改めて述べる時
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
面接の可能性をほのめかして書き終える時
附件中含有我的个人简历。
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
推薦状を提供したいことを伝える時
可以从...处获得推荐信
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
我可以在...的时候接受面试
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
面接に都合のいい時間を知らせる時
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
此致
ด้วยความเคารพ
フォーマル(宛名が分らない場合)
此致
敬礼
ด้วยความเคารพ
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
肃然至上
ด้วยความเคารพ
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
祝好
ด้วยความเคารพ
インフォーマル(親しい取引先)