ギリシャ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Уважаемый г-н ...
Αξιότιμε κύριε,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Уважаемая госпожа...
Αξιότιμη κυρία,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Уважаемые...
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
仕事に応募する時
Прошу принять меня на должность...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
仕事に応募する時
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Мои сильные стороны:...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
自分の性格を説明する時
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Я специализируюсь на...
Η ειδικότητά μου είναι...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
За время работы в ... я развил свои навыки...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
仕事に個人的な興味がある時
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
仕事に個人的な興味がある時
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Мой родной язык..., я также говорю по...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Я отлично владею...
Είμαι άριστος γνώστης της...
流暢に話せる外国語を説明する時
Я свободно говорю по...
Έχω μια καλή γνώση της...
流暢に話せる外国語を説明する時
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
ある分野での経験を説明する時
Я являюсь продвинутым пользователем...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Отличные коммуникативные навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Логическая аргументация
Επαγωγική λογική
物事を素早く効率的に理解する能力
Логическое мышление
Λογική σκέψη
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Аналитические способности
Αναλυτικές ικανότητες
物事を詳細に評価する能力
Высокие личностные качества
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Переговорческие навыки
Διαπραγματευτικές ικανότητες
他社とうまく交渉できる能力
Презентационные навыки
Ικανότητες παρουσίασης
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
働きたい意思を改めて述べる時
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
推薦状を提供したいことを伝える時
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Я свободен...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
С уважением...
Με εκτίμηση,
フォーマル(宛名が分らない場合)
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
С уважением...
Φιλικοί χαιρετισμοί,
インフォーマル(親しい取引先)