タイ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Stimate Domn,
เรียน คุณผู้ชาย
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Stimată Doamnă,
เรียน คุณผู้หญิง
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Stimate Domn/Doamnă,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Stimați Domni,
เรียน ท่านทั้งหลาย
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
În atenția cui este interesat,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Stimate Domnule Popescu,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(男性に宛てる場合)
Stimată Doamnă Popescu,
เรียนคุณ สมิทธิ์
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Stimată Domnișoară Popescu,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Stimată Doamnă Popescu,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Dragă Andrei Popescu,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
仕事に応募する時
Aș dori să aplic pentru poziția de...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
仕事に応募する時
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Punctele mele forte sunt...
จุดแข็งของฉันคือ...
自分の性格を説明する時
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Domeniul meu de bază este...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
仕事に個人的な興味がある時
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
仕事に個人的な興味がある時
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
母国語と、話せる外国語を説明する時
Stăpânesc foarte bine...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
流暢に話せる外国語を説明する時
Cunosc la nivel mediu...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Am...ani de experienţă în domeniul...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
ある分野での経験を説明する時
Sunt un utilizator experimentat de...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Abilităţi de comunicare excelente.
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Gândire deductivă.
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
物事を素早く効率的に理解する能力
Gândire logică.
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Abilităţi analitice.
ทักษะในการวิเคราะห์
物事を詳細に評価する能力
Abilităţi interpersonale bune.
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Abilităţi de negociere
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
他社とうまく交渉できる能力
Abilităţi în adresarea către un public larg.
ทักษะในการนำเสนอ
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
働きたい意思を改めて述べる時
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
推薦状を提供したいことを伝える時
Referinţele pot fi solicitate de la...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Cu stimă,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(宛名が分らない場合)
Cu sinceritate,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Cu respect,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Toate cele bune,
ด้วยความเคารพ
インフォーマル(親しい取引先)