デンマーク語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Kære Hr.,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Kære Fru.,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
A quem possa interessar,
Til hvem dette ankommer,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Kære Hr. Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fru. Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Kære Frk. Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fr. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Kære John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
仕事に応募する時
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Jeg ville søge stillingen som...
仕事に応募する時
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Meus pontos fortes são...
Mine styrker er...
自分の性格を説明する時
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mit ekspertområde er...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
仕事に個人的な興味がある時
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
仕事に個人的な興味がある時
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Jeg råder fremragende over...
流暢に話せる外国語を説明する時
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Jeg har en fungerende viden om...
流暢に話せる外国語を説明する時
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
ある分野での経験を説明する時
Eu tenho experiência em /com ...
Jeg er en erfaren bruger af...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Excelente habilidade de comunicação
Fremragende kommunikations evner
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Raciocínio dedutivo
Deduktiv argumentation
物事を素早く効率的に理解する能力
Pensamento lógico
Logisk tænkning
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Habilidades analíticas
Analytiske evner
物事を詳細に評価する能力
Bom relacionamento interpessoal
Gode interpersonel evner
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Habilidades de negociação
Forhandlings evner
他社とうまく交渉できる能力
Habilidades de comunicação
Præsentations evner
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
働きたい意思を改めて述べる時
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
推薦状を提供したいことを伝える時
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referencer kan rekvieres fra...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Estou disponível para entrevista em ..
Jeg er ledig til et interview den...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Cordialmente,
Med venlig hilsen
フォーマル(宛名が分らない場合)
Atenciosamente,
Med venlig hilsen
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Com elevada estima,
Med respekt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Lembranças,
Med venlig hilsen
インフォーマル(親しい取引先)