オランダ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
フォーマル(男性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Beste meneer Jansen
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
仕事に応募する時
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
仕事に応募する時
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Meus pontos fortes são...
Mijn sterke punten zijn ...
自分の性格を説明する時
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mijn vakgebied is ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
仕事に個人的な興味がある時
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
仕事に個人的な興味がある時
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
ある分野での経験を説明する時
Eu tenho experiência em /com ...
Ik beschik over goede kennis van ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Excelente habilidade de comunicação
Uitstekende communicatieve vaardigheden
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Raciocínio dedutivo
Analytisch denkvermogen
物事を素早く効率的に理解する能力
Pensamento lógico
Logisch denkvermogen
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Habilidades analíticas
Analytische vaardigheden
物事を詳細に評価する能力
Bom relacionamento interpessoal
Goede intermenselijke vaardigheden
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Habilidades de negociação
Onderhandelingsvaardigheden
他社とうまく交渉できる能力
Habilidades de comunicação
Presentatievaardigheden
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
働きたい意思を改めて述べる時
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
推薦状を提供したいことを伝える時
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Estou disponível para entrevista em ..
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Com elevada estima,
Hoogachtend,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Lembranças,
Met de beste groeten,
インフォーマル(親しい取引先)