スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Monsieur,
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Madame,
Bästa fru,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Madame, Monsieur,
Bästa herrar,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
仕事に応募する時
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
仕事に応募する時
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mes qualités principales sont...
Mina främsta styrkor är ...
自分の性格を説明する時
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mon domaine d'expertise est...
Mitt kompetensområde är ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
仕事に個人的な興味がある時
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
仕事に個人的な興味がある時
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
J'ai une excellente maîtrise du...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
J'ai une connaissance pratique de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
ある分野での経験を説明する時
Je suis un utilisateur confirmé de...
Jag är en erfaren användare av ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Excellentes techniques de communication
Utmärkt kommunikationsförmåga
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Capacité de déduction
God slutledningsförmåga
物事を素早く効率的に理解する能力
Esprit de logique
Logiskt tänkande
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Esprit analytique
Analytisk förmåga
物事を詳細に評価する能力
Compétences relationnelles
Bra samarbetsförmåga
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Compétences en négociation
Bra förhandlingsteknik
他社とうまく交渉できる能力
Capacités d'exposition
Bra presentationsteknik
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
働きたい意思を改めて述べる時
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
推薦状を提供したいことを伝える時
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Je suis disponible pour un entretien le...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Med vänlig hälsning,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Salutations distinguées,
Med vänliga hälsningar,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Vördsamt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
インフォーマル(親しい取引先)