ギリシャ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Monsieur,
Αξιότιμε κύριε,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Madame,
Αξιότιμη κυρία,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Madame, Monsieur,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Madame, Monsieur,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Aux principaux concernés,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Monsieur Dupont,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Madame Dupont,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Mademoiselle Dupont,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Madame Dupont,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Monsieur Dupont,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
仕事に応募する時
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
仕事に応募する時
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mes qualités principales sont...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
自分の性格を説明する時
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mon domaine d'expertise est...
Η ειδικότητά μου είναι...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
仕事に個人的な興味がある時
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
仕事に個人的な興味がある時
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
母国語と、話せる外国語を説明する時
J'ai une excellente maîtrise du...
Είμαι άριστος γνώστης της...
流暢に話せる外国語を説明する時
J'ai une connaissance pratique de...
Έχω μια καλή γνώση της...
流暢に話せる外国語を説明する時
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
ある分野での経験を説明する時
Je suis un utilisateur confirmé de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Excellentes techniques de communication
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Capacité de déduction
Επαγωγική λογική
物事を素早く効率的に理解する能力
Esprit de logique
Λογική σκέψη
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Esprit analytique
Αναλυτικές ικανότητες
物事を詳細に評価する能力
Compétences relationnelles
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Compétences en négociation
Διαπραγματευτικές ικανότητες
他社とうまく交渉できる能力
Capacités d'exposition
Ικανότητες παρουσίασης
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
働きたい意思を改めて述べる時
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
推薦状を提供したいことを伝える時
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Je suis disponible pour un entretien le...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Με εκτίμηση,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Salutations distinguées,
Με εκτίμηση,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Με εκτίμηση,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Meilleures salutations,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
インフォーマル(親しい取引先)