英語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Hyvä Herra,
Dear Sir,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Kirjoitamme teille liittyen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
I refer to your advertisement in…dated… .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
仕事に応募する時
Haluaisin hakea ... paikkaa...
I would like to apply for the position of…
仕事に応募する時
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
I am particularly interested in this job, as…
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
I would like to work for you, in order to…
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Vahvuuksiini kuuluvat...
My strengths are…
自分の性格を説明する時
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
I would be well suited to the position because…
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Although I have no previous experience in…, I have had…
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Asiantuntemukseni keskittyy...
My area of expertise is…
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Whilst working at… I became highly competent in…
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Even under pressure I can maintain high standards.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
仕事に個人的な興味がある時
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
仕事に個人的な興味がある時
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
My native language is…, but I can also speak…
母国語と、話せる外国語を説明する時
Hallitsen ...kielen loistavasti...
I have an excellent command of…
流暢に話せる外国語を説明する時
Minulla on hyvät perustaidot...
I have a working knowledge of…
流暢に話せる外国語を説明する時
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
I have …years experience of working…
ある分野での経験を説明する時
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
I am an experienced user of…
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
I believe I possess the right combination of...and… .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellent communication skills
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Deduktiivinen ajattelu
Deductive reasoning
物事を素早く効率的に理解する能力
Looginen ajattelu
Logical thinking
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analyyttiset taidot
Analytical skills
物事を詳細に評価する能力
Hyvät ihmissuhdetaidot
Good interpersonal skills
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Neuvottelukyvyt
Negotiation skills
他社とうまく交渉できる能力
Esiintymistaidot
Presentation skills
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
働きたい意思を改めて述べる時
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Please find my résumé / CV attached.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
I can supply references from…if required.
推薦状を提供したいことを伝える時
Suosituksia voi pyytää...
References can be requested from…
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Olen saatavilla haastatteluun...
I am available for interview on…
面接に都合のいい時間を知らせる時
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
インフォーマル(親しい取引先)