ギリシャ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Hyvä Herra,
Αξιότιμε κύριε,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Hyvä Rouva,
Αξιότιμη κυρία,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Hyvä vastaanottaja,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Hyvät vastaanottajat,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Hyvät vastaanottajat,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Hyvä herra Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Hyvä rouva Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti / rouva Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Hyvä John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Kirjoitamme teille liittyen...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
仕事に応募する時
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
仕事に応募する時
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Vahvuuksiini kuuluvat...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
自分の性格を説明する時
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Asiantuntemukseni keskittyy...
Η ειδικότητά μου είναι...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
仕事に個人的な興味がある時
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
仕事に個人的な興味がある時
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Είμαι άριστος γνώστης της...
流暢に話せる外国語を説明する時
Minulla on hyvät perustaidot...
Έχω μια καλή γνώση της...
流暢に話せる外国語を説明する時
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
ある分野での経験を説明する時
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Erinomainen kyky kommunikoida
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Deduktiivinen ajattelu
Επαγωγική λογική
物事を素早く効率的に理解する能力
Looginen ajattelu
Λογική σκέψη
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analyyttiset taidot
Αναλυτικές ικανότητες
物事を詳細に評価する能力
Hyvät ihmissuhdetaidot
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Neuvottelukyvyt
Διαπραγματευτικές ικανότητες
他社とうまく交渉できる能力
Esiintymistaidot
Ικανότητες παρουσίασης
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
働きたい意思を改めて述べる時
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
推薦状を提供したいことを伝える時
Suosituksia voi pyytää...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Olen saatavilla haastatteluun...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Ystävällisin terveisin,
Με εκτίμηση,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Ystävällisin terveisin,
Με εκτίμηση,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Kunnioittavasti,
Με εκτίμηση,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Parhain terveisin,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
インフォーマル(親しい取引先)