タイ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Tisztelt Uram!
เรียน คุณผู้ชาย
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Tisztelt Hölgyem!
เรียน คุณผู้หญิง
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Tisztelt Hölgyem!Uram!
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
เรียน ท่านทั้งหลาย
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Tisztelt Smith Úr!
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(男性に宛てる場合)
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
เรียนคุณ สมิทธิ์
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony!
เรียน นางสาว สมิทธิ์
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony!
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Kedves Smith John!
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
仕事に応募する時
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
仕事に応募する時
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Erősségeim ...
จุดแข็งของฉันคือ...
自分の性格を説明する時
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Szakterületem a ....
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
仕事に個人的な興味がある時
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
仕事に個人的な興味がある時
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
母国語と、話せる外国語を説明する時
Magas szinten beszélek...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
流暢に話せる外国語を説明する時
Középszinten beszélek....
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
流暢に話せる外国語を説明する時
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
ある分野での経験を説明する時
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Kiváló kommunikációs készség
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Deduktív érvelés
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
物事を素早く効率的に理解する能力
Logikus gondolkodás
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analitikus készségek
ทักษะในการวิเคราะห์
物事を詳細に評価する能力
Jó interperszonális készség
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Jó tárgyalási készség
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
他社とうまく交渉できる能力
Előadó készség/Prezentációs készség
ทักษะในการนำเสนอ
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
働きたい意思を改めて述べる時
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
推薦状を提供したいことを伝える時
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Számomra egy interjú megfelelne a ...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Tisztelettel,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(宛名が分らない場合)
Tisztelettel,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Tisztelettel,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Üdvözlettel,
ด้วยความเคารพ
インフォーマル(親しい取引先)