ポーランド語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Vážený pane,
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Vážená paní,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Vážený pane / Vážená paní,
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Dobrý den,
Szanowni Państwo,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Všem zainteresovaným stranám,
Szanowni Państwo,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Vážený pane Smith,
Szanowny Panie,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Vážená slečno Smithová,
Szanowna Pani,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Milý Johne Smith,
Szanowny Panie,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
仕事に応募する時
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
仕事に応募する時
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Moje silné stránky jsou...
Moje mocne strony to ...
自分の性格を説明する時
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Moje oblast odborných znalostí je...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
仕事に個人的な興味がある時
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
仕事に個人的な興味がある時
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Mám výbornou znalost...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
流暢に話せる外国語を説明する時
Mám znalost...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
流暢に話せる外国語を説明する時
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
ある分野での経験を説明する時
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Biegle posługuję się programem/programami...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Výborné komunikační schopnosti
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Dedukce
Rozumowanie dedukcyjne
物事を素早く効率的に理解する能力
Logické myšlení
Logiczne myślenie
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analytické schopnosti
Zdolności analityczne
物事を詳細に評価する能力
Dobré interpersonální schopnosti
Zdolności interpersonalne
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Vyjednávací schopnosti
Zdolności negocjacyjne
他社とうまく交渉できる能力
Prezentační dovednosti
Umiejętność prezentacji
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
働きたい意思を改めて述べる時
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Můj životopis naleznete v příloze.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Referencje na żądanie.
推薦状を提供したいことを伝える時
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencje na żądanie od ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Na pohovor se mohu dostavit dne...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
S pozdravem,
Z wyrazami szacunku,
フォーマル(宛名が分らない場合)
S pozdravem,
Z wyrazami szacunku,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
S úctou,
Z poważaniem,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Se srdečným pozdravem,
Pozdrawiam,
インフォーマル(親しい取引先)