ロシア語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

เรียน คุณผู้ชาย
Уважаемый г-н ...
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
เรียน คุณผู้หญิง
Уважаемая госпожа...
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Уважаемые...
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
เรียน ท่านทั้งหลาย
Уважаемые...
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Уважаемые...
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемый г-н Смидт
フォーマル(男性に宛てる場合)
เรียนคุณ สมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Уважаемый...
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
仕事に応募する時
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Прошу принять меня на должность...
仕事に応募する時
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
จุดแข็งของฉันคือ...
Мои сильные стороны:...
自分の性格を説明する時
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Я специализируюсь на...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
仕事に個人的な興味がある時
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
仕事に個人的な興味がある時
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Мой родной язык..., я также говорю по...
母国語と、話せる外国語を説明する時
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Я отлично владею...
流暢に話せる外国語を説明する時
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Я свободно говорю по...
流暢に話せる外国語を説明する時
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
ある分野での経験を説明する時
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Я являюсь продвинутым пользователем...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Отличные коммуникативные навыки
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Логическая аргументация
物事を素早く効率的に理解する能力
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Логическое мышление
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
ทักษะในการวิเคราะห์
Аналитические способности
物事を詳細に評価する能力
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Высокие личностные качества
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Переговорческие навыки
他社とうまく交渉できる能力
ทักษะในการนำเสนอ
Презентационные навыки
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
働きたい意思を改めて述べる時
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
面接の可能性をほのめかして書き終える時
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
推薦状を提供したいことを伝える時
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Я свободен...
面接に都合のいい時間を知らせる時
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
ด้วยความเคารพ
С уважением...
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความเคารพ
С уважением ваш...
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
ด้วยความเคารพ
С уважением ваш...
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
ด้วยความเคารพ
С уважением...
インフォーマル(親しい取引先)