ハンガリー語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

เรียน คุณผู้ชาย
Tisztelt Uram!
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
เรียน คุณผู้หญิง
Tisztelt Hölgyem!
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Tisztelt Hölgyem!Uram!
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
เรียน ท่านทั้งหลาย
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith Úr!
フォーマル(男性に宛てる場合)
เรียนคุณ สมิทธิ์
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Kedves Smith John!
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
仕事に応募する時
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
仕事に応募する時
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
จุดแข็งของฉันคือ...
Erősségeim ...
自分の性格を説明する時
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Szakterületem a ....
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
仕事に個人的な興味がある時
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
仕事に個人的な興味がある時
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Magas szinten beszélek...
流暢に話せる外国語を説明する時
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Középszinten beszélek....
流暢に話せる外国語を説明する時
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
ある分野での経験を説明する時
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Kiváló kommunikációs készség
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Deduktív érvelés
物事を素早く効率的に理解する能力
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logikus gondolkodás
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
ทักษะในการวิเคราะห์
Analitikus készségek
物事を詳細に評価する能力
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Jó interperszonális készség
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Jó tárgyalási készség
他社とうまく交渉できる能力
ทักษะในการนำเสนอ
Előadó készség/Prezentációs készség
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
働きたい意思を改めて述べる時
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
面接の可能性をほのめかして書き終える時
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
推薦状を提供したいことを伝える時
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
ด้วยความเคารพ
Tisztelettel,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความเคารพ
Tisztelettel,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
ด้วยความเคารพ
Tisztelettel,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
ด้วยความเคารพ
Üdvözlettel,
インフォーマル(親しい取引先)