デンマーク語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

เรียน คุณผู้ชาย
Kære Hr.,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
เรียน คุณผู้หญิง
Kære Fru.,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
เรียน ท่านทั้งหลาย
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Til hvem dette ankommer,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Hr. Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
เรียนคุณ สมิทธิ์
Kære Fru. Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Kære Frk. Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Fr. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Kære John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
仕事に応募する時
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Jeg ville søge stillingen som...
仕事に応募する時
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
จุดแข็งของฉันคือ...
Mine styrker er...
自分の性格を説明する時
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mit ekspertområde er...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
仕事に個人的な興味がある時
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
仕事に個人的な興味がある時
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
母国語と、話せる外国語を説明する時
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Jeg råder fremragende over...
流暢に話せる外国語を説明する時
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Jeg har en fungerende viden om...
流暢に話せる外国語を説明する時
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Jeg har... års erfaring indenfor...
ある分野での経験を説明する時
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Jeg er en erfaren bruger af...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Fremragende kommunikations evner
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Deduktiv argumentation
物事を素早く効率的に理解する能力
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logisk tænkning
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytiske evner
物事を詳細に評価する能力
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Gode interpersonel evner
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Forhandlings evner
他社とうまく交渉できる能力
ทักษะในการนำเสนอ
Præsentations evner
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
働きたい意思を改めて述べる時
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
推薦状を提供したいことを伝える時
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referencer kan rekvieres fra...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Jeg er ledig til et interview den...
面接に都合のいい時間を知らせる時
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
ด้วยความเคารพ
Med respekt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
インフォーマル(親しい取引先)