デンマーク語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
A quien pueda interesar
Til hvem dette ankommer,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fru. Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Estimado Sr. Pérez:
Kære John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
仕事に応募する時
Quisiera postularme para el puesto de...
Jeg ville søge stillingen som...
仕事に応募する時
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mis puntos fuertes son...
Mine styrker er...
自分の性格を説明する時
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mi área de conocimiento es...
Mit ekspertområde er...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
仕事に個人的な興味がある時
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
仕事に個人的な興味がある時
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Tengo un manejo excelente de...
Jeg råder fremragende over...
流暢に話せる外国語を説明する時
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Jeg har en fungerende viden om...
流暢に話せる外国語を説明する時
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
ある分野での経験を説明する時
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jeg er en erfaren bruger af...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Excelentes habilidades de comunicación
Fremragende kommunikations evner
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Razonamiento deductivo
Deduktiv argumentation
物事を素早く効率的に理解する能力
Razonamiento lógico
Logisk tænkning
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Capacidad de análisis
Analytiske evner
物事を詳細に評価する能力
Buena comunicación interpersonal
Gode interpersonel evner
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Aptitudes de negociación
Forhandlings evner
他社とうまく交渉できる能力
Habilidad para hablar en público
Præsentations evner
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
働きたい意思を改めて述べる時
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Encontrará mi currículo adjunto.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
推薦状を提供したいことを伝える時
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referencer kan rekvieres fra...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Jeg er ledig til et interview den...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Se despide cordialmente,
Med venlig hilsen
フォーマル(宛名が分らない場合)
Atentamente,
Med venlig hilsen
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Respetuosamente,
Med respekt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Saludos,
Med venlig hilsen
インフォーマル(親しい取引先)