スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Distinguido Señor:
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Distinguida Señora:
Bästa fru,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Jag skriver gällande er annons på ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
仕事に応募する時
Quisiera postularme para el puesto de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
仕事に応募する時
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mis puntos fuertes son...
Mina främsta styrkor är ...
自分の性格を説明する時
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mi área de conocimiento es...
Mitt kompetensområde är ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
仕事に個人的な興味がある時
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
仕事に個人的な興味がある時
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Tengo un manejo excelente de...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
ある分野での経験を説明する時
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jag är en erfaren användare av ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Excelentes habilidades de comunicación
Utmärkt kommunikationsförmåga
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Razonamiento deductivo
God slutledningsförmåga
物事を素早く効率的に理解する能力
Razonamiento lógico
Logiskt tänkande
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Capacidad de análisis
Analytisk förmåga
物事を詳細に評価する能力
Buena comunicación interpersonal
Bra samarbetsförmåga
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Aptitudes de negociación
Bra förhandlingsteknik
他社とうまく交渉できる能力
Habilidad para hablar en público
Bra presentationsteknik
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
働きたい意思を改めて述べる時
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Encontrará mi currículo adjunto.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
推薦状を提供したいことを伝える時
Las referencias pueden ser solicitadas a...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Respetuosamente,
Vördsamt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Saludos,
Vänliga hälsningar,
インフォーマル(親しい取引先)