オランダ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Distinguido Señor:
Geachte heer
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
フォーマル(男性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Estimado Sr. Pérez:
Beste meneer Jansen
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
仕事に応募する時
Quisiera postularme para el puesto de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
仕事に応募する時
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mis puntos fuertes son...
Mijn sterke punten zijn ...
自分の性格を説明する時
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mi área de conocimiento es...
Mijn vakgebied is ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
仕事に個人的な興味がある時
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
仕事に個人的な興味がある時
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Tengo un manejo excelente de...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
ある分野での経験を説明する時
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Ik beschik over goede kennis van ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Excelentes habilidades de comunicación
Uitstekende communicatieve vaardigheden
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Razonamiento deductivo
Analytisch denkvermogen
物事を素早く効率的に理解する能力
Razonamiento lógico
Logisch denkvermogen
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Capacidad de análisis
Analytische vaardigheden
物事を詳細に評価する能力
Buena comunicación interpersonal
Goede intermenselijke vaardigheden
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Aptitudes de negociación
Onderhandelingsvaardigheden
他社とうまく交渉できる能力
Habilidad para hablar en público
Presentatievaardigheden
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
働きたい意思を改めて述べる時
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Encontrará mi currículo adjunto.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
推薦状を提供したいことを伝える時
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Se despide cordialmente,
Met vriendelijke groet,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Atentamente,
Met vriendelijke groet,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Respetuosamente,
Hoogachtend,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Saludos,
Met de beste groeten,
インフォーマル(親しい取引先)