中国語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Bäste herrn,
尊敬的先生,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Bästa fru,
尊敬的女士,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
仕事に応募する時
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
仕事に応募する時
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
自分の性格を説明する時
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
仕事に個人的な興味がある時
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
仕事に個人的な興味がある時
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
流暢に話せる外国語を説明する時
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
流暢に話せる外国語を説明する時
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
ある分野での経験を説明する時
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
物事を素早く効率的に理解する能力
Logiskt tänkande
逻辑性思考
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analytisk förmåga
分析技能
物事を詳細に評価する能力
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
他社とうまく交渉できる能力
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
働きたい意思を改めて述べる時
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
推薦状を提供したいことを伝える時
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
面接に都合のいい時間を知らせる時
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Med vänlig hälsning,
此致
フォーマル(宛名が分らない場合)
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Vördsamt,
肃然至上
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Vänliga hälsningar,
祝好
インフォーマル(親しい取引先)