英語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Αξιότιμε κύριε,
Dear Sir,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Αξιότιμη κυρία,
Dear Madam,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Dear Sir / Madam,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Dear Sirs,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
To whom it may concern,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Dear Mr. Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Mrs. Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Dear Miss Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Ms. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Dear John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
I am writing in response to your advertisement posted on…
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
I refer to your advertisement in…dated… .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
仕事に応募する時
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
I would like to apply for the position of…
仕事に応募する時
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
I am particularly interested in this job, as…
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
I would like to work for you, in order to…
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
My strengths are…
自分の性格を説明する時
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
I would be well suited to the position because…
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Although I have no previous experience in…, I have had…
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Η ειδικότητά μου είναι...
My area of expertise is…
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Whilst working at… I became highly competent in…
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Even under pressure I can maintain high standards.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
仕事に個人的な興味がある時
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
仕事に個人的な興味がある時
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
My native language is…, but I can also speak…
母国語と、話せる外国語を説明する時
Είμαι άριστος γνώστης της...
I have an excellent command of…
流暢に話せる外国語を説明する時
Έχω μια καλή γνώση της...
I have a working knowledge of…
流暢に話せる外国語を説明する時
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
I have …years experience of working…
ある分野での経験を説明する時
Είμαι έμπειρος χρήστης...
I am an experienced user of…
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
I believe I possess the right combination of...and… .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excellent communication skills
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Επαγωγική λογική
Deductive reasoning
物事を素早く効率的に理解する能力
Λογική σκέψη
Logical thinking
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Αναλυτικές ικανότητες
Analytical skills
物事を詳細に評価する能力
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Good interpersonal skills
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Negotiation skills
他社とうまく交渉できる能力
Ικανότητες παρουσίασης
Presentation skills
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
働きたい意思を改めて述べる時
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Please find my résumé / CV attached.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
I can supply references from…if required.
推薦状を提供したいことを伝える時
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
References can be requested from…
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
I am available for interview on…
面接に都合のいい時間を知らせる時
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Με εκτίμηση,
Yours faithfully,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Με εκτίμηση,
Yours sincerely,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Με εκτίμηση,
Respectfully yours,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Kind/Best regards,
インフォーマル(親しい取引先)