ハンガリー語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Αξιότιμε κύριε,
Tisztelt Uram!
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Αξιότιμη κυρία,
Tisztelt Hölgyem!
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Tisztelt Smith Úr!
フォーマル(男性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Tisztelt Smith Asszony!
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Tisztelt Smith Asszony!
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kedves Smith John!
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
仕事に応募する時
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
仕事に応募する時
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Erősségeim ...
自分の性格を説明する時
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Η ειδικότητά μου είναι...
Szakterületem a ....
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
仕事に個人的な興味がある時
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
仕事に個人的な興味がある時
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Είμαι άριστος γνώστης της...
Magas szinten beszélek...
流暢に話せる外国語を説明する時
Έχω μια καλή γνώση της...
Középszinten beszélek....
流暢に話せる外国語を説明する時
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
ある分野での経験を説明する時
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Kiváló kommunikációs készség
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Επαγωγική λογική
Deduktív érvelés
物事を素早く効率的に理解する能力
Λογική σκέψη
Logikus gondolkodás
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Αναλυτικές ικανότητες
Analitikus készségek
物事を詳細に評価する能力
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Jó interperszonális készség
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Jó tárgyalási készség
他社とうまく交渉できる能力
Ικανότητες παρουσίασης
Előadó készség/Prezentációs készség
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
働きたい意思を改めて述べる時
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
推薦状を提供したいことを伝える時
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Με εκτίμηση,
Tisztelettel,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Με εκτίμηση,
Tisztelettel,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Με εκτίμηση,
Tisztelettel,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Üdvözlettel,
インフォーマル(親しい取引先)