オランダ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Αξιότιμε κύριε,
Geachte heer
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Αξιότιμη κυρία,
Geachte mevrouw
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Geachte heer, mevrouw
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
フォーマル(男性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
仕事に応募する時
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ik solliciteer naar de functie van ...
仕事に応募する時
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mijn sterke punten zijn ...
自分の性格を説明する時
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Η ειδικότητά μου είναι...
Mijn vakgebied is ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
仕事に個人的な興味がある時
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
仕事に個人的な興味がある時
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Έχω μια καλή γνώση της...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
ある分野での経験を説明する時
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ik beschik over goede kennis van ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Uitstekende communicatieve vaardigheden
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Επαγωγική λογική
Analytisch denkvermogen
物事を素早く効率的に理解する能力
Λογική σκέψη
Logisch denkvermogen
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Αναλυτικές ικανότητες
Analytische vaardigheden
物事を詳細に評価する能力
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Goede intermenselijke vaardigheden
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Onderhandelingsvaardigheden
他社とうまく交渉できる能力
Ικανότητες παρουσίασης
Presentatievaardigheden
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
働きたい意思を改めて述べる時
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
推薦状を提供したいことを伝える時
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
インフォーマル(親しい取引先)