イタリア語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Αξιότιμε κύριε,
Gentilissimo,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Αξιότιμη κυρία,
Gentilissima,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Gentili Signore e Signori,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Alla cortese attenzione di ...,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A chi di competenza,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Gentilissimo Sig. Rossi,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Gentilissima Sig.na Verdi,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Gentilissimo Bianchi,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
In risposta all'annuncio apparso ne...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
仕事に応募する時
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
仕事に応募する時
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
I miei punti di forza sono...
自分の性格を説明する時
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Η ειδικότητά μου είναι...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
仕事に個人的な興味がある時
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
仕事に個人的な興味がある時
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Είμαι άριστος γνώστης της...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
流暢に話せる外国語を説明する時
Έχω μια καλή γνώση της...
Sto imparando...
流暢に話せる外国語を説明する時
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
ある分野での経験を説明する時
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Sono un(') utente esperto/a di...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Eccellenti doti comunicative
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Επαγωγική λογική
Capacità deduttive e di ragionamento
物事を素早く効率的に理解する能力
Λογική σκέψη
Capacità logiche
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Αναλυτικές ικανότητες
Capacità analitiche
物事を詳細に評価する能力
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Ottime abilità interpersonali
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Capacità di negoziazione
他社とうまく交渉できる能力
Ικανότητες παρουσίασης
Capacità di presentazione
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
働きたい意思を改めて述べる時
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
In allegato trova il mio cv.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
推薦状を提供したいことを伝える時
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Sono disponibile per un colloquio...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Με εκτίμηση,
In fede,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Με εκτίμηση,
Cordialmente,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Με εκτίμηση,
I miei più cordiali saluti,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Saluti
インフォーマル(親しい取引先)